Przejdź do treści

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Menu

Badanie sprawozdań finansowych

AUDYT

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Główną dziedziną działalności naszej firmy jest badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych. Na rynku istniejemy od roku 1994 i w ciągu tego okresu wykonaliśmy ponad 400 badań, głównie dla jednostek z terenu województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 

Posiadamy doświadczenie w zakresie badań sprawozdań finansowych:

 

  • spółek kapitałowych (akcyjnych, sp. z o.o.),
  • spółek osobowych (jawnych, cywilnych, komandytowych),
  • zakładów budżetowych,
  • spółdzielni,
  • uczelni publicznych,
  • pozostałych form prowadzenia działalności (np. stowarzyszeń, specjalnych stref ekonomicznych, TBS’ów, klubów sportowych, ZPCHR’ów, ZOZ’ów)

 

Ze względu na bliskość granicy specjalizujemy się w badaniu firm z udziałem kapitału zagranicznego. Zapewniamy kontakt w języku angielskim, a na życzenie klienta sporządzamy również raport i opinię w tym języku.

 

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z  krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 

 

Zatrudnieni u nas biegli rewidenci, poza wykonywaną pracą, są wykładowcami na wyższych uczelniach oraz aktywnie uczestniczą w działalności lokalnych i krajowych strukturach zawodowych zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce jaki i Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. W ostatnich latach nasi pracownicy byli wybierani do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Zarządu SKwP, Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp., Zarządu Regionalnego Oddziału KIBR w Gorzowie WLkp.

 

Jesteśmy ubezpieczeni z tytułu odpowiedzialności cywilnej w ramach wykonywanych przez nas usług. Po zakończeniu badania sprawozdania finansowego, przed wydaniem o nim opinii, sposób przeprowadzenia badania każdorazowo podlegaja weryfikacji przez drugiego, niezależnego biegłego rewidenta.

 

Poza pełnymi badaniami sprawozdań dokonujemy również rocznych i śródrocznych przeglądów sprawozdań finansowych zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej.

 

Przegląd sprawozdania finansowego pozwala zmniejszyć ryzyko związane z odpowiedzialnością Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za sporządzenie sprawozdania finansowego. Może być również wykorzystany na potwierdzenie danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym dla podmiotów zewnętrznych np. banków.

EKSPERTYZY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w zakresie unikania ryzyka związanego z prowadzoną ewidencją księgową i kadrowo płacową, możemy zaoferować Państwu usługi zwiększające Państwa bezpieczeństwo podatkowe. Usługi te mogą być przeprowadzane zarówno w Państwa księgowości, jak i biurach prowadzących księgi rachunkowe.

 

Sporządzamy ekspertyzy w zakresie prawidłowości:

• rozliczeń podatku od towarów i usług – (VAT),
• rozliczeń podatków dochodowych – osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT),
• sporządzania deklaracji z zakresu ubezpieczeń społecznych ZUS,
• przygotowywania pakietów danych do GUS i NBP,
• ewidencji rachunkowej,
• prawidłowości rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prawidłowości naliczania PFRON.

 

Na zlecenie przeprowadzamy również kontrole zabezpieczające przed oszustwami i nadużyciami w firmie w zakresie obrotu gotówkowego i towarowego. W ramach tej usługi sprawdzeniu podlegają między innymi procedury dotyczące obiegu dokumentów, sposobu ich autoryzowania i zatwierdzania, rzeczywistych praktyk występujących w firmie, analiza słabych punktów, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.

 

Do kontroli wyznaczamy zespół wysokiej klasy specjalistów z poszczególnych dziedzin, a nadzór nad każdym zespołem sprawuje osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta.

 

Poza jednorazowymi ekspertyzami proponujemy Państwu usługi polegające na comiesięcznym, wyrywkowym sprawdzaniu prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz ewidencji kadrowo-płacowych. Forma ta umożliwia stosunkowo niewielkim kosztem wzmocnienie funkcji nadzoru i kontroli nad księgowością, mając szczególnie na uwadze odpowiedzialność osobistą członków Zarządu za przestrzeganie prawa w zakresie podatków, rachunkowości i ubezpieczeń społecznych.

 

Wykonujemy również usługi poświadczające w zakresie sprawozdań finansowych, co pozwala firmom na przedstawienie do instytucji finansowych lub innych zewnętrznych podmiotów rzetelnych sprawozdań finansowych wraz z ekspertyzą dotyczącą ich poprawności.

 

Wraz z usługami nadzoru proponujemy usługi w zakresie doradztwa oraz sporządzania wymaganych prawem dokumentacji.

AUDYT PODATKOWY