Przejdź do treści

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Menu

Doradztwo podatkowe

Częste zmiany prawa, niejasne i niespójne przepisy podatkowe oraz zmienność interpretacji skarbowych powodują, że trudno jest zminimalizować ryzyko podatkowe związane z podejmowaniem wielu decyzji gospodarczych. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom nasza Kancelaria oferuje Państwu szeroki zakres usług doradczych. Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie (jako firma prowadzimy działalność w rzeczonym zakresie od 16 lat)  oraz wysokie kwalifikacje zawodowe (usługi wykonywane są w większości przez biegłych rewidentów). 

 

Zatrudniamy specjalistów z wielu dziedzin i ściśle współpracujemy z prawnikami. Naszymi stałymi współpracownikami są:

- radca prawny doktor nauk prawnych Krzysztof Grzesiowski,
- Kancelaria Adwokacka Andrzej Jankowski.

 


Dzięki temu możemy zaoferować Państwu kompleksową obsługę w jednym miejscu. Doradztwo może odbywać się zarówno w języku polskim jak i angielskim. 

Szczegółowy zakres oferowanych usług:

• doradztwo w zakresie prawa podatkowego (podatek dochodowy od osób prawnych, fizycznych, podatek VAT, akcyza, podatki lokalne, PCC),

• doradztwo w zakresie prowadzenia rachunkowości finansowej (pełna rachunkowość, książka przychodów i rozchodów, ryczałt)

• doradztwo w zakresie prowadzenia rachunkowości zarządczej (ustalanie planów kont pod określoną sprawozdawczość, budżetowanie, sporządzanie prognoz i planów finansowych, rozliczanie kosztów na poszczególne działalności w różnych systemach ewidencyjnych)

• doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, (w tym świadczenia wypłacane ZUS np. ustalanie praw i wyliczanie hipotetycznych rent i emerytur),

• doradztwo w zakresie rozliczeń rocznych osób indywidualnych, w tym rozliczanie dochodów osiąganych za granicą ,

• pomoc organizacyjno-prawna przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej,

• doradztwo w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych,

• doradztwo w zakresie sporządzania, prowadzenia ewidencji oraz rozliczania projektów unijnych,

• doradztwo i pomoc w przygotowaniu do badania sprawozdania finansowego,

• sporządzanie odwołań od decyzji Urzędów i Izb Skarbowych oraz przygotowywanie dokumentów do WSA lub NSA,

• pomoc w przypadku kontroli organów skarbowych.

 

Wysokość cen naszych usług ustalana jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb każdego klienta. Wysoka elastyczność pozwala osiągnąć satysfakcjonujący dla obu stron poziom współpracy. Istnieje możliwość rozliczania honorarium w sposób godzinowy, bądź ryczałtowy

 

Wybór miejsca i sposobu świadczenia doradztwa pozostaje do dyspozycji klienta.

Poza doradztwem proponujemy nasze usługi w zakresie prowadzenia   księgowości i ewidencji VAT oraz spraw kadr i płac.

Dokumentacja

Posiadając bogate doświadczenie oraz wieloletnią praktykę oferujemy Państwu pomoc w sporządzaniu wszelkiego rodzaju dokumentacji księgowo-finansowej.
 
Możemy dla Państwa sporządzić:

• politykę rachunkowości (zakładowy plan kont) – dokumentacja wymagana przez ustawę o rachunkowości zawierająca opis stosowanych w firmie zasad wyceny aktywów i pasywów oraz sposobu ustalania wyniku finansowego. W naszej ofercie sporządzamy zarówno wersje skrócone dla mniejszych przedsiębiorstw oraz pełne opracowania zawierające typowe w jednostce księgowania na poszczególnych kontach. 

• dokumentację cen transferowych – dokumentacja zawarta w ustawach podatkowych (od osób prawnych i fizycznych) dotycząca transakcji z podmiotami powiązanymi – dotyczy to zarówno powiązań personalnych jak i kapitałowych. Podatnik dokonujący takich transakcji zobowiązany jest do okazania takiej dokumentacji przed organami skarbowymi podczas kontroli. O konieczności posiadania takiej dokumentacji obligatoryjnie należy informować Urząd Skarbowy w zeznaniu rocznym. Brak takiej dokumentacji, w przypadku zakwestionowania cen, skutkuje podwyższoną  do 50% stawką podatkową. 

• schemat obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie – dokument nie wymagany przepisami stanowiący element ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie. Sporządzenie takiej dokumentacji umożliwia przypisanie konkretnych obowiązków do poszczególnych osób/komórek w przedsiębiorstwie, usprawnia działanie w wypadku nieobecności pracowników, nadaje procedurom formę pisemną co umożliwia wyciąganie konsekwencji wobec osób ich nie stosujących oraz usprawnia obieg informacji w firmie. 

• regulamin ZFŚS -  zgodnie z ustawą przedsiębiorcy tworzący Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą posiadać regulamin opisujący sposób tworzenia i wykorzystywania funduszu. 

• regulamin pracy – przedsiębiorcy zatrudniający 50 pracowników i więcej, zgodnie z ustawą Kodeks Pracy są zobligowani do posiadania regulaminu pracy zawierającego prawa i obowiązki pracowników związane z porządkiem i organizacją pracy.

• regulamin wynagradzania - przedsiębiorcy zatrudniający 50 pracowników i więcej, zgodnie z ustawą Kodeks Pracy są zobligowani do posiadania regulaminu wynagradzania określającego warunki wynagradzania pracowników za ich pracę oraz przyznawania im świadczeń związanych z pracą.

• opis procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – w myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy firmy przyjmujące w gotówce płatności powyżej 15.000€, podmioty prowadzące księgi rachunkowe, biegli rewidenci, notariusze, prawnicy, banki, ubezpieczyciele, kantory i wiele innych instytucji finansowych jest zobligowana posiadać pisemne procedury zapewniające bezpieczeństwo finansowe i przeciwdziałające niekontrolowanym przepływom gotówkowym.

Przekształcenia

Wyceny przedsiębiorstw

 

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu wycen przedsiębiorstw. Do naszych klientów należeli między innymi Nafta Polska S.A., PEC Gorzów oraz Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Wykonujemy wyceny do celów:

 • inwestorskich - nabycie lub sprzedaż przedsiębiorstwa, jego udziałów lub akcji,
 • przekształceń własnościowych - fuzje, podziały spółek,
 • przekształceń form prawnych – np. z spółki jawnej w z o.o., lub z o.o. w akcyjną,
 • podwyższenia kapitału własnego, wnoszenia aportów,
 • procesów prywatyzacyjnych,
 • upadłościowych – sprzedaż przedsiębiorstwa lub udziałów przez syndyka,
 • wewnętrznych – ocena wdrażanych strategii i rozwiązań oraz ich wpływ na wartość firmy.

W zależności od celu wyceny ustalane są indywidualnie zastosowane metody sporządzania wyceny.
 
Due dilligence 

 

Na zlecenie potencjalnego inwestora wykonujemy pełną analizę standingu finansowego i prawnego wybranego przedsiębiorstwa. Przeprowadzana kontrola obejmuje swoim zakresem zarówno aspekty ekonomiczne, podatkowe jak i prawne dotyczące działalności będącego przedmiotem zlecenia podmiotu. W ramach zlecenia przeprowadzamy szczegółową analizę sprawozdań finansowych, ryzyk finansowych i podatkowych, oceny wpływu zawartych umów oraz ewentualnych nieprawidłowości.

Do Państwa dyspozycji mamy doświadczony zespół posiadający wiedzę z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego. Projektami tego typu, kierują osoby posiadające tytuł biegłego rewidenta, a w skład zespołu wchodzą między innymi radca prawny lub adwokat.

 

Biznes plany

Planowanie jest podstawowym procesem umożliwiającym podejmowanie racjonalnych decyzji w przedsiębiorstwie oraz ocenę realizacji założonych celów.  Naszym celem jest wspomożenie Państwa w sporządzeniu prawidłowych i rzetelnych planów w zakresie biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy takowe plany będą potrzebne do prezentacji zewnętrznej. Posiadamy wieloletnią praktykę w sporządzaniu takich planów, w szczególności dla celów:
- finansowania zewnętrznego - kredyty bankowe, pożyczki z funduszy inwestycyjnych,
- uzyskania dotacji Unijnych (sporządzamy również całościowe wnioski o dotacje),
- oceny efektywności podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
- studium wykonalności projektów.

Poza sporządzaniem całościowym biznes planów oferujemy swoje usługi w zakresie doradztwa przy sporządzaniu planów wewnętrznych np. budżetów połączonych z przepływami środków pieniężnych oraz przeprowadzania analiz wskaźnikowych.

 

Przekształcenia i restrukturyzacje

 

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie przekształceń i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Na Państwa zlecenie przeprowadzamy cały proces począwszy od przygotowania koncepcji przekształcenia lub restrukturyzacji, wyboru najkorzystniejszej pod względem finansowym i podatkowym metody, aż do zakończenia procesu włącznie z rejestracją zmian w KRS oraz doradztwem w zakresie księgowego ujęcia i podatkowego rozliczenia procesu.

 

Wspomagamy również częściowo procesy przekształceniowe poprzez:

 

 • weryfikację planów i harmonogramów przekształcenia,
 • sporządzenie i weryfikację wyceny przedsiębiorstw dla celów przekształceniowych,
 • sporządzając analizy prawno-podatkowe skutków przekształcenia,
 • doradztwo w zakresie całego procesu oraz ryzyk z nim związanych.