Audyt doradztwo badanie

Audyt finansowy

Oferujemy badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta

Główną dziedziną działalności naszej firmy jest badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych. Na rynku istniejemy od roku 1994 i w ciągu tego okresu wykonaliśmy ponad 400 badań, głównie dla jednostek z terenu województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. 

Abstract Background

Badanie sprawozdań finansowych

Posiadamy doświadczenie w zakresie badań sprawozdań finansowych:

  • spółek kapitałowych (akcyjnych, sp. z o.o.),
  • spółek osobowych (jawnych, cywilnych, komandytowych),
  • zakładów budżetowych,
  • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółdzielni,
  • uczelni publicznych,
  • pozostałych form prowadzenia działalności (np. stowarzyszeń, specjalnych stref ekonomicznych, TBS’ów, klubów sportowych, ZPCHR’ów, ZOZ’ów)

Ze względu na bliskość granicy specjalizujemy się w badaniu firm z udziałem kapitału zagranicznego. Zapewniamy kontakt w języku angielskim, a na życzenie klienta sporządzamy również sprawozdanie z badania w tym języku.

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z  krajowymi standardami badania wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce lub Międzynarodowymi Standardami Badania. 

Zatrudnieni u nas biegli rewidenci, poza wykonywaną pracą, są wykładowcami na wyższych uczelniach oraz aktywnie uczestniczą w działalności lokalnych i krajowych strukturach zawodowych zarówno w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce jaki i Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. W ostatnich latach nasi pracownicy byli wybierani do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Zarządu SKwP, Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Gorzowie Wlkp., Zarządu Regionalnego Oddziału KIBR w Gorzowie WLkp.

Jesteśmy ubezpieczeni z tytułu odpowiedzialności cywilnej w ramach wykonywanych przez nas usług. Po zakończeniu badania sprawozdania finansowego, przed wydaniem o nim opinii, sposób przeprowadzenia badania każdorazowo podlegaja weryfikacji przez drugiego, niezależnego biegłego rewidenta.

Poza pełnymi badaniami sprawozdań dokonujemy również rocznych i śródrocznych przeglądów sprawozdań finansowych zgodnie z Krajowymi Standardami Badania.

Przegląd sprawozdania finansowego pozwala zmniejszyć ryzyko związane z odpowiedzialnością Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za sporządzenie sprawozdania finansowego. Może być również wykorzystany na potwierdzenie danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym dla podmiotów zewnętrznych np. banków.

Audyt szaro

Ekspertyzy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w zakresie unikania ryzyka związanego z prowadzoną ewidencją księgową i kadrowo płacową, możemy zaoferować Państwu usługi zwiększające Państwa bezpieczeństwo. Usługi te mogą być przeprowadzane zarówno w ramach Państwa działu księgowości, jak i biurze prowadzącym księgi rachunkowe.

Sporządzamy ekspertyzy w zakresie prawidłowości:

• rozliczeń podatku od towarów i usług – (VAT),
• rozliczeń podatków dochodowych – osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT),
• sporządzania deklaracji z zakresu ubezpieczeń społecznych ZUS,
• przygotowywania pakietów danych do GUS i NBP,
• ewidencji rachunkowej,
• prawidłowości rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prawidłowości naliczania PFRON.

Na zlecenie przeprowadzamy również kontrole zabezpieczające przed oszustwami i nadużyciami w firmie w zakresie obrotu gotówkowego i towarowego. W ramach tej usługi sprawdzeniu podlegają między innymi procedury dotyczące obiegu dokumentów, sposobu ich autoryzowania i zatwierdzania, rzeczywistych praktyk występujących w firmie, analiza słabych punktów, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.

Do kontroli wyznaczamy zespół wysokiej klasy specjalistów z poszczególnych dziedzin, a nadzór nad każdym zespołem sprawuje osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta.

Poza jednorazowymi ekspertyzami proponujemy Państwu usługi polegające na comiesięcznym, wyrywkowym sprawdzaniu prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz ewidencji kadrowo-płacowych. Forma ta umożliwia stosunkowo niewielkim kosztem wzmocnienie funkcji nadzoru i kontroli nad księgowością, mając szczególnie na uwadze odpowiedzialność osobistą członków Zarządu za przestrzeganie prawa w zakresie podatków, rachunkowości i ubezpieczeń społecznych.

Wykonujemy również usługi poświadczające w zakresie sprawozdań finansowych, co pozwala firmom na przedstawienie do instytucji finansowych lub innych zewnętrznych podmiotów rzetelnych sprawozdań finansowych wraz z ekspertyzą dotyczącą ich poprawności.

Wraz z usługami nadzoru proponujemy usługi w zakresie doradztwa oraz sporządzania wymaganych prawem dokumentacji.

Architecture

Formularz kontaktowy

Długi tekst

Chcesz rozpocząć współpracę z CDP? Napisz jaką usługą jesteś zainteresowany, a my odezwiemy się do Ciebie.