Audyt w grupie rewidentów
08.06.2021

Konkurs ZUS

Od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. płatnicy składek mogą składać do ZUS wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. 

Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Dofinansowaniu podlegają działania, które obejmują m.in. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym, oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym, ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną, urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza, sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy, sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne, środki ochrony indywidualnej. 

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który nie zalega z opłacaniem składek ZUS i podatków, nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem i nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania. 

Wysokość dofinansowania z ZUS na poprawę BHP zależy od wielkości zatrudnienia w firmie i wynosi od 140 000 zł do 500 000 zł.