Audyt szaro
20.10.2022

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Z dniem 13 października 2022 r. weszła w życie ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza możliwość tworzenia grupy spółek, kierującej się wspólnym interesem (prawo holdingowego). Uczestnictwo w grupie spółek ma charakter dobrowolny, jednakże fakt uczestnictwa w grupie wymaga ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przepisy wzmacniają rolę spółek dominujących w grupach spółek, które będą mogły wydawać wiążące polecenia spółką zależnym, jeżeli wykażą, że uzasadnia to interes grupy.

Ponadto przepisy dotyczące grupy spółek zakładają m.in. następujące rozwiązania: 

 • prawo dostępu spółki dominującej do dokumentów spółki zależnej, 
 • wprowadzenie zapisów zabezpieczających zarządców spółek zależnych przed odpowiedzialnością za wykonywane przez nich polecenia spółki dominującej,
 • odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej za szkodę związaną z wykonaniem wiążącego polecenia, 
 • umożliwienie przymusowego wykupu udziałów wspólników mniejszościowych zależnej spółki kapitałowej, 
 • wprowadzenie prawa wspólników mniejszościowych spółki zależnej do złożenia wniosku do sądu o wyznaczenie biegłego celem zbadania działalności grupy spółek.
   
Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Ponadto nowelizacja KSH obejmuje m.in.:

 • złagodzenie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych wobec spółek kapitałowych – członkowie tych organów nie będą odpowiadać wobec spółki za ewentualne szkody powstałe na skutek działania w sposób lojalny wobec spółki, w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego,
 • zwiększenie uprawnień rad nadzorczych, w tym m. in. zapewnienie radzie nadzorczej prawa do korzystania z doradcy (na koszt spółki),
 • uregulowanie zasad sporządzania protokołów z posiedzeń zarządu, 
 • nowe regulacje dotyczące obowiązków spółek w kwestiach związanych z podsumowaniem ubiegłego roku obrotowego,
 • wprowadzenie jednolitych zasad liczenia kadencji członków zarządu.