Audyt w grupie rewidentów
24.03.2021

Stare zyski spółek komandytowych bez CIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2021r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.442.2020.1.SP potwierdził, że zyski wypracowane przed dniem, kiedy spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT, są opodatkowane na starych zasadach, nawet jeżeli zostaną wypłacone wspólnikom później. Zyski te nie będą więc ponownie opodatkowane podatkiem dochodowym. 

W rozpatrywanej sprawie chodziło o wypłatę zysków osiągniętych za poprzednie lata obrotowe oraz zysków z 2021 roku (osiągniętych w okresie poprzedzającym dzień 1 maja 2021r.). Spółka komandytowa uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021r., natomiast do wypłaty zysków ma dojść w terminie późniejszym. Komandytariuszem w spółce jest spółka niemiecka, jednak w momencie wypłaty zysków ma być ona komplementariuszem (w wyniku zmiany umowy spółki dojdzie do zmiany statusu tego wspólnika).
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Dyrektor KIS wyjaśnił, że spółka komandytowa, wypłacając zysk wspólnikowi za lata poprzednie (np. za 2020 r.) oraz za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. (gdy nie stała się jeszcze podatnikiem CIT), nie zapłaci od nich podatku dochodowego.

Wcześniej stanowisko takie potwierdziło również Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17270.  Resort stwierdził w niej, że: „zyski wypłacone przez spółkę komandytową w momencie posiadania przez nią statusu podatnika CIT, które jednak zostały wypracowane (osiągnięte) w okresie, kiedy spółka ta była jeszcze podmiotem transparentnym podatkowo, nie są już opodatkowane ponownie podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych. A zatem wypłata takich zysków ze spółki komandytowej jest opodatkowana na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2021 r.”.