Rewident pracuje na laptopie przy audycie
09.09.2021

Świadczenia pracownicze - podstawa opodatkowania VAT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 sierpnia 2021 r., sygn. akt I FSK 230/18 orzekł, że podstawą opodatkowania VAT od świadczeń pracowniczych dofinansowanych przez pracodawcę jest ich wartość rynkowa.

Sprawa dotyczyła spółki będącej podatnikiem VAT, na którą układ zbiorowy pracy oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają obowiązki w zakresie zapewnienia pracownikom określonych świadczeń, m.in. pakietów medycznych, przewozu pracowniczego, posiłków, mundurów górniczych. Pracownicy ponoszą jedynie część kosztów otrzymywanych świadczeń, pozostałą część pokrywa pracodawca.

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Spółka uważała, że podstawą opodatkowania VAT powinna być kwota, jaką pracownicy płacą za świadczenia. Odmiennego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który uważał, że podstawą opodatkowania VAT powinna być rynkowa wartość świadczenia. Ze stanowiskiem organu podatkowego zgodziły się sądy administracyjne.

NSA w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że w opisanym przypadku organ podatkowy prawidłowo zastosował art. 32 ust. 1 ustawy o VAT, ustalając jako podstawę opodatkowania wartość rynkową świadczeń udostępnianych pracownikom, gdyż z ust. 2 wynika wprost, że dotyczy on powiązań wynikających ze stosunku pracy. Zdaniem sądu oczywiste jest, że powiązania między spółką a pracownikami wpływały na ceny świadczeń.