Audyt w grupie rewidentów
05.10.2022

Termin złożenia zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego

Podatnicy, którzy od przyszłego roku powinni być obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe albo stracą status podatników podlegających pod takie urzędy są zobowiązani zgłosić zmianę właściwości urzędu skarbowego w terminie do 17 października 2022 r. (15 października 2022 r. wypada w sobotę, dlatego termin został przesunięty).

Zmiana właściwości urzędu skarbowego następuje z mocy prawa, jednak podatnicy są zobowiązani do dokonania zgłoszenia zmiany właściwości. Niezłożenie zawiadomienia może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową. Zawiadomienie należy złożyć do dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej. 

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują wybrane kategorie podmiotów, w tym podatników osiągających przychody/obrót netto między 3 - 50 mln euro. Mniejsze podmioty, które nie spełniają kryterium podmiotowego ani kryterium przychodu/obrotu (niższy niż 3 mln euro), obsługiwane są przez zwykłe urzędy skarbowe. Obsługą największych podmiotów (m.in. podatników  osiągających przychód/obrót netto powyżej 50 mln euro) zajmuje się I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Wartość przychodu warunkującą przejście do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego z dniem 1 stycznia 2023 r. ustala się na podstawie danych za 2021 r. Kwotę wyrażoną w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego. Oznacza to, że na koniec 2021 r. równowartość kwoty 3 mln euro to 13.798.200 zł, a 50 mln euro – 229.970.000 zł.

Natomiast wyłączenie z kategorii podatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe następuje, gdy podatnik przez dwa kolejne lata nie spełnia warunków przychodowych. Zatem podatnik przechodzi z dniem 1 stycznia 2023 r. ze wyspecjalizowanego urzędu skarbowego do zwykłego urzędu skarbowego, jeżeli w 2020 r. i 2021 r. nie spełnił warunku przychodowego.