Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii
28.12.2021

Zmiany w płatnościach gotówkowych przesunięte o rok

Ustawa Prawo przedsiębiorców nakłada na przedsiębiorców obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł. Polski Ład obniża ten limit do 8.000 zł. Dodatkowo Polski Ład wprowadził nowelizację ustawy o prawach konsumentów, wprowadzając limit 20.000 zł po przekroczeniu którego konsument, zawierający transakcje z przedsiębiorcą, jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Z ustaw o podatku dochodowym wynika z kolei, że gdy przedsiębiorca przyjmie od innego przedsiębiorcy płatność gotówkową powyżej wskazanego limitu, to kosztu nie może zaliczyć do kosztów podatkowych. Natomiast przyjęcie przez przedsiębiorcę płatności gotówką od konsumenta za transakcję przekraczającą wskazany limit 20.000 zł, będzie się wiązać z koniecznością zaliczenia kwoty tej płatności do przychodów podatkowych przez przedsiębiorcę.

Kadry i płace szare

Zgodnie z Polskim Ładem przepisy te miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Przesunięcie wejścia w życie tych przepisów o rok wprowadziła ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antyinflacyjna) opublikowana  w Dzienniku Ustaw w dniu 17 grudnia 2021 r. (Dz. U z 2021 poz. 2349), co oznacza, że wejdą one w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.