Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 maja 2021 r., sygn. akt K 15/16, stwierdził, że art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest zgodny z ustawą zasadniczą, w części obejmującej zwrot „lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy”. 

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-935/19, w którym orzekł, że błędne zastosowanie przepisów o VAT przez podatnika nie może prowadzić do nakładania sankcji VAT przewidzianej polską ustawą, gdy brak jest oszustwa i uszczuplenia wpływów podatkowych.