Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, wyrażonym w odpowiedzi na zapytanie poselskie, datą pierwszego dnia pierwszego roku obrotowego jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, nie jest data rejestracji takiego podmiotu i uzyskania podmiotowości gospodarczej. Początkiem roku obrotowego nowotworzonego podmiotu jest dzień otwarcia przez taki podmiot ksiąg rachunkowych, czyli dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. 

W ramach tzw. SLIM VAT uchylono ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT. Uchylony przepis stanowił, że w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

W zmienionej ustawie wprowadzono rozwiązanie jakim jest możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele  inwestycyjne (takie same jak przy estońskim CIT) przy zachowaniu dotychczasowych rozliczeń podatkowych. 

14.12.2020 /

Estoński CIT

14.12.2020 /

Estoński CIT

W wyniku nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2021r. umożliwiono rozliczanie się za pomocą tzw. estońskiego CIT (w ustawie zwanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych). Istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa oraz stosowanie zasada opodatkowania w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.