Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w dniu 7 października 2021 r. w wyrokach sygn. akt III FSK 121/21 oraz III FSK 122/21 o konieczności zapłaty podatku od nieruchomości od całego budynku firmowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych nawet jeżeli faktycznie wykorzystywana jest tylko jego część do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD2.8202.4.2020 z dnia 13 października 2021 r., w której wyjaśnił wątpliwości w zakresie wydatków na cele mieszkaniowe w przypadku korzystania ze zwolnienia z podatku przez podatników, którzy w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości ponownie ją sprzedadzą, a pozyskane w ten sposób środki wydadzą w okresie 3 lat na własne cele mieszkaniowe.

W dniu 29 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę o sygn. akt III FPS 1/21, zgodnie z którą obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany jako budynek w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia kryteria bycia budynkiem wymienione w tej ustawie, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa. 

W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową).

W terminie do 15 października 2021 r. należy zgłosić zmianę właściwości urzędu skarbowego, jeżeli zmiana ma nastąpić od 1 stycznia 2022 r. Dotyczy to podatników, którzy od przyszłego roku powinni być obsługiwaniu przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe albo stracą status podatników podlegających pod takie urzędy.

Opublikowano interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 2 września  2021 r., nr DD2.8202.1.2021, w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wydatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na wpłaty realizowane z umowy deweloperskiej. Została ona wydana w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w sprawie stosowania ww. zwolnienia, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku.