4 czerwca 2024 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie dotyczące obliczania należnego świadczenia emerytalnego poprzez pomniejszenie emerytury z wieku powszechnego o kwotę pobranych wcześniej emerytur. Dotyczy to kobiet z roczników 1949-59 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1949-54, którzy przeszli na wcześniejszej emeryturę, a prawo do docelowej nabyli po 2012 roku.

Od 27 maja 2024 roku w aplikacji mObywatel 2.0 uruchomiona została nowa usługa skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Usługa Firma pozwala przedsiębiorcom w wygodny sposób przesyłać dane do faktury swoim kontrahentom oraz pobrać zaświadczenie o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W zaświadczeniu przygotowanym na potrzeby ZUS płatnik składek wykazuje wysokość otrzymanych przez osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne przychodów, które stanowią podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz wypłaconych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2025 roku ma wzrosnąć o 25% limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie będą prowadzić księgi rachunkowe jeżeli ich przychody netto osiągną co najmniej równowartość 2,5 mln euro, a nie jak obecnie 2 mln euro.

Pracodawcy, którzy w 2024 r. mają obowiązek utworzenia ZFŚS, powinni przekazać najpóźniej 31 maja 2024 r. na rachunek funduszu co najmniej 75% odpisu podstawowego. Podmioty, które ze względu na stan zatrudnienia niższy niż 50 pracowników zdecydowały o utworzeniu funduszu dobrowolnie, środki na jego działalność mogą przekazać w innym dowolnie ustalonym terminie i na dowolny rachunek.

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która w 2023 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

1 kwietnia 2024 r. zostało otwarte tzw. okienko transferowe w ramach II filaru emerytalnego. Osoby ubezpieczone mogą zdecydować, czy przenieść część składki emerytalnej z ZUS do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Na podjęcie decyzji mają czas do 31 lipca br.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe według PKD uległy zmianie.