Audyt w grupie rewidentów
01.10.2021

15 października mija termin zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego

W terminie do 15 października 2021 r. należy zgłosić zmianę właściwości urzędu skarbowego, jeżeli zmiana ma nastąpić od 1 stycznia 2022 r. Dotyczy to podatników, którzy od przyszłego roku powinni być obsługiwaniu przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe albo stracą status podatników podlegających pod takie urzędy.

Zmiana właściwości urzędu skarbowego następuje z mocy prawa, jednak podatnicy są zobowiązani do dokonania zgłoszenia zmiany właściwości. Zawiadomienie należy złożyć do dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej.
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Od początku 2021 roku wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują wybrane kategorie podmiotów, w tym podatników osiągających przychody/obrót netto między 3 - 50 mln euro. Natomiast mniejsze podmioty, w tym podmioty z kapitałem zagranicznym, które nie spełniają kryterium podmiotowego ani kryterium przychodu/obrotu (niższy niż 3 mln euro), obsługiwane są bliżej swoich siedzib, przez zwykłe urzędy skarbowe. Obsługą największych podmiotów (m.in. podatników  osiągających przychód/obrót netto powyżej 50 mln euro) zajmuje się I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Wartość przychodu warunkującą zmianę urzędu skarbowego z dniem 1 stycznia 2022 r. ustala się na podstawie danych za 2020 rok, a gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym, na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2020 r. Kwotę wyrażoną w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego. Oznacza to, że na koniec 2020 r. równowartość kwoty 3 mln euro to 13.844.400 zł, a 50 mln euro – 230.740.000 zł.