Audyt szaro
24.05.2023

31 maja 2023 r. upływa termin przekazania I raty odpisu na ZFŚS

Część pracodawców jest zobowiązana do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Muszą oni przekazywać środki na ten fundusz w ustawowych terminach. Pierwsza rata odpisu na ZFŚS, stanowiąca 75% równowartości odpisu podstawowego, powinna zostać przelana na rachunek funduszu w terminie do 31 maja 2023 r. Natomiast drugą ratę odpisu należy przekazać do 30 września 2023 r. Należy wówczas przelać pozostałą część odpisów podstawowych oraz odpisy zwiększające. 

Należy podkreślić, że ustawowe terminy przekazywania środków na ZFŚS nie dotyczy pracodawców, którzy utworzyli fundusz dobrowolnie. Przekazują oni środki na działalność funduszu w dowolnym terminie.
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2023 roku ustala się w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2019 roku, tj. od kwoty 4.434,58 zł. Kwota bazowa jest więc taka sama jak w 2022 roku. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2023 roku wynosi odpowiednio:

  • na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5%) – 1.662,97 zł;
  • na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%) – 2.217,29 zł;
  • na jednego pracownika młodocianego:
    a)    w pierwszym roku nauki (5%) – 221,73 zł,
    b)    w drugim roku nauki (6%) – 266,07 zł,
    c)    w trzecim roku nauki (7%) – 310,42 zł.