Rewidenci przygotowują audyt
28.04.2021

Brak obowiązku zapłaty VAT błędnie naliczonego na kasie fiskalnej

W przypadku wystawienia paragonu fiskalnego, w którym wykazano kwotę podatku należnego, mimo że sprzedaż podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, sprzedawca nie ma obowiązku zapłaty wykazanej na paragonie kwoty podatku VAT. Stanowisko takie przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 kwietnia 2021 r. sygn. 0114-KDIP1-3.4012.129.2021.1.PRM.

Dyrektor KIS w interpretacji tej stwierdził, że: „Uwzględniając powołane regulacje prawne, wskazać należy, że w przypadku wystawienia paragonu fiskalnego, w którym wykazano kwotę podatku należnego, mimo że sprzedaż podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty wykazanej na paragonie kwoty podatku VAT. Podkreślić jednak należy, że jak wynika z powołanych przepisów, Wnioskodawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję korekt, z której wynika kwota korekty sprzedaży i podatku należnego oraz wskazanie przyczyny zaistniałej korekty.”

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

To już kolejna interpretacja potwierdzająca, że art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje zapłatę wykazanego podatku tylko w tych przypadkach, w których kwota podatku wykazana została na fakturze. W przypadku wystawienia innego dokumentu sprzedaży niż faktura, np. paragonu fiskalnego, przepis ten nie znajdzie zastosowania.
Wcześniej dyrektor KIS stanowisko takie przedstawił w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2021 r. sygn. 0114-KDIP1-3.4012.721.2020.2.MPE.