Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników
24.05.2021

Czynny żal jako usługa w serwisie e-Urząd oraz zmiany dot. WIA

Podatnicy, którzy nie wywiązali się z obowiązku podatkowego, mogą złożyć tzw. czynny żal do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Czynny żal jest dostępny jako jedna z usług w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Do skorzystania z usługi nie trzeba mieć podpisu elektronicznego, wystarczy logowanie przez login.gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną). Należy pamiętać, że aby złożenie czynnego żalu było skuteczne, należy spełnić warunki określone w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego, w tym podać istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego. Ponadto złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć przekazanie właściwej informacji lub sprawozdania, bądź wykonanie innych obowiązków wynikający z art. 16 Kks.

Rewident pracuje na laptopie przy audycie

Od 1 maja 2021 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące wiążącej informacji akcyzowej. Po nowelizacji przepisów decyzje WIA są wiążąca dla organu podatkowego oraz podmiotu, na rzecz którego zostały wydane. Dodano możliwości zmiany z urzędu lub na wniosek wydanych decyzji w sprawie WIA w ściśle określonych sytuacjach np. w związku z zaistnieniem których WIA przestaje być zgodna z prawem. Ponadto wprowadzono 5-letni okres ważności wydawanych WIA oraz możliwość ich przedłużenia. Po nowelizacji organ podatkowy na wniosek podmiotu, na rzecz którego wiążąca informacja akcyzowa została wydana, złożony nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu jej ważności, może, w drodze decyzji, przedłużyć okres ważności WIA na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat. Dodatkowo w wyniku nowelizacji przepisów ograniczono kręg podmiotów mogących wystąpić z wnioskiem o WIA.