Analiza i dobra kawa
22.03.2022

Dłuższe terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Rozporządzenie w dniu 9 marca 2022 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 561) i z dniem 10 marca 2022 roku weszło w życie.

Wydłużenie przypadających na rok 2022 terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych o 3 miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych o 1 miesiąc,
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe o 3 miesiące.
     
Komputer - podstawowe narzędzie przy audycie

Rozporządzenie wydłuża również terminy dotyczące inwentaryzacji, sporządzania zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. 

Zmiany mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.