Audyt szaro
14.12.2020

Estoński CIT

W wyniku nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2021r. umożliwiono rozliczanie się za pomocą tzw. estońskiego CIT (w ustawie zwanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych). Istotą tego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa oraz stosowanie zasada opodatkowania w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Estoński CIT wybrać będzie można na okres czterech lat (z opcją przedłużenia).

Aby móc skorzystać z tego rozwiązania spółki kapitałowe będą musiały spełnić szereg warunków m.in. łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie mogą przekroczyć 100 mln zł liczonych z uwzględnieniem kwoty podatku VAT; spółka musi zatrudniać co najmniej 3 pracowników; udziałowcami/akcjonariuszami mogą być wyłącznie osoby fizyczne; spółka nie może posiadać udziałów w kapitale zakładowym innej spółki; nie można sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Spółka korzystająca z estońskiego CIT musi również ponosić nakłady na cele inwestycyjne, czyli ponosić wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji; lub ponosić opłaty ustalone w umowie leasingu (z wyłączeniem umowy leasingu operacyjnego), w części stanowiącej spłatę wartości początkowej takich środków trwałych. Za cel inwestycyjny nie będą uznawane wydatki poniesione na wytworzenie, nabycie lub spłatę wartości (w ramach umowy leasingu) samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców/akcjonariuszy lub członków ich rodzin.

Podstawowe stawki mają wynosić:
•    15% dla małego podatnika oraz podatnika, którego wartość średnich przychodów obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika (z możliwości obniżenia do 10% przy poniesieniu odpowiednich nakładów inwestycyjnych),
•    25% dla podatnika innego niż wcześniej wskazany (z możliwości obniżenia do 20% przy poniesieniu odpowiednich nakładów inwestycyjnych).

Należy zauważyć, że Ministerstwo Finansów przygotowuje praktyczny przewodnik po estońskim CIT. Objaśnienia na temat estońskiego CIT będą chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej.