Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii
04.03.2024

Konkurs ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił w ramach Programu dofinansowania płatników składek konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2025 r. wynosi 120 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 tys. zł, zaś maksymalna kwota wsparcia sięga 300 tys. zł. Wnioski będzie można składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:
•    poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
•    zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
•    zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.
 

Kadry i płace szare

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:
•    nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
•    nie zalega z opłacaniem podatków;
•    nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
•    nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
•    nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.