Rewident pracuje na laptopie przy audycie
25.04.2022

Nowelizacja KSH

W dniu 12 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Wejście w życie nowych regulacji istotnie wpłynie na bieżące funkcjonowanie spółek prawa handlowego, w tym na prawa i obowiązki ich organów. 

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza możliwość tworzenia grupy spółek, kierującej się wspólnym interesem (prawo holdingowego). Przepisy mają wzmocnić rolę spółek dominujących w grupach spółek, które będą mogły wydawać wiążące polecenia spółką zależnym, jeżeli wykażą, że uzasadnia to interes grupy. Ponadto przepisy dotyczące grupy spółek zakładają m.in. następujące rozwiązania: 

  1. prawo dostępu spółki dominującej do dokumentów spółki zależnej, 
  2. wprowadzenie zapisów zabezpieczających zarządców spółek zależnych przed odpowiedzialnością za wykonywane przez nich polecenia spółki dominującej,
  3. odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej za szkodę związaną z wykonaniem wiążącego polecenia, 
  4. umożliwienie przymusowego wykupu udziałów wspólników mniejszościowych zależnej spółki kapitałowej, 
  5. wprowadzenie prawa wspólników mniejszościowych spółki zależnej do złożenia wniosku do sądu o wyznaczenie biegłego celem zbadania działalności grupy spółek.
     
Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Ponadto nowelizacja KSH obejmuje m.in. złagodzenie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych wobec spółek kapitałowych – członkowie tych organów nie będą odpowiadać wobec spółki za ewentualne szkody powstałe na skutek działania w sposób lojalny wobec spółki, w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego; zwiększenie uprawnień rad nadzorczych, w tym m. in. zapewnienie radzie nadzorczej prawa do korzystania z doradcy (na koszt spółki); uregulowanie zasad sporządzania protokołu z posiedzeń zarządu. 

Powyższe zmiany wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, czyli od dnia 12 października 2022 r.