Audyt w grupie rewidentów
02.08.2021

Nowelizacja tarczy antykryzysowej

Od 23 lipca 2021r. nowa grupa przedsiębiorców może korzystać z pomocy na podstawie Ustawy z dnia 24.06.2021r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1192).

 

1. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i na 30 września 2020 r. rodzaj przeważającej działalności mieli oznaczony kodem PKD 47.11.Z lub 47.19.Z, mogą wystąpić do ZUS o świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł. Można je uzyskać tyle razy, w ilu miesiącach spadek przychodów wynosił co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r., ale maksymalnie pięciokrotnie. Wniosek RSP-SK należy złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

W/w przedsiębiorcy mogą również skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r. pod warunkiem, że przychód z działalności, który przedsiębiorca uzyskał w wymienionych miesiącach był niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r. Deklaracja rozliczeniowa za wnioskowany okres powinna być złożona do 30 kwietnia 2021 r., a wniosek (RDZ-SK) do 30 września 2021 r.     

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

2. O zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020r. może też wystąpić przedsiębiorca, który świadczył usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem PKD 79.90.A. pod warunkiem, że był zgłoszony jako płatnik składek na 30 czerwca 2020r., przychód z przeważającej działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składa wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskał z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r. Dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku powinny być złożone najpóźniej do 31 października 2021 r., a wniosek (RDZ-M) najpóźniej do 30 września 2021 r.