Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta
22.11.2022

Płatnik zasiłków w 2023 r.

Płatnik składek ma obowiązek ustalić na 30 listopada 2022 r., ile osób zgłasza do ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli na ten dzień zgłaszał do tego ubezpieczenia co najmniej 21 osób, to w 2023 r. będzie płatnikiem zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wyrównawczych oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli  na 30 listopada 2022 r. nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego, liczbę ubezpieczonych ustala według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia. Niespełnienie kryterium liczby ubezpieczonych objętych ubezpieczeniem chorobowym powoduje, że od 1 stycznia 2023 r. świadczenia te wypłaca ZUS.

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

W liczbie ubezpieczonych na dzień 30 listopada danego roku kalendarzowego należy uwzględnić:

  • pracowników (w tym również uczniów),
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby współpracujące z osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby prowadzące działalność pozarolniczą,
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą.

W liczbie ubezpieczonych nie należy uwzględniać:

  • osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych,
  • duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.