Audyt szaro
04.08.2022

Podwyżka diet z tytułu podróży służbowej od 28 lipca 2022 r

Wysokość diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju od dnia 28 lipca 2022 r. wynosi 38 zł. Wyższa dieta, to także wyższe: ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. 


Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wynosi 7,60 zł (wcześniej 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – wynosi 57 zł (wcześniej 45 zł). Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu następuje w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż 20-krotność stawki diety, czyli wynosi 760 zł (wcześniej 600 zł).
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Powyższe zmiany wynikają z opublikowanego w Dzienniku Ustaw w dniu 13 lipca 2022 r. (poz. 1481) rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z tym rozporządzeniem zmienione przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej, ale określa także minimalny poziom diet dla wszystkich innych pracowników. Zatem zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej).