Audyt w grupie rewidentów
15.05.2023

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Obowiązek rozliczenia obejmuje podatników, którzy są przedsiębiorcami i rozliczają się w formie skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej następuje w deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2023 roku z terminem złożenia do 20 maja 2023 roku.
Rozliczenie składki zdrowotnej obejmuje uzyskane przychody lub dochody w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za wyżej wskazany okres były ustalane w okresie od lutego 2022 roku do stycznia 2023 roku i powinny zostać uwzględnione w rozliczeniu rocznym.
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest szczególnie ważne dla osób, które w trakcie 2022 roku zmieniły swoją formę opodatkowania. Takie osoby będą musiały przeliczyć składkę jeszcze raz, zgodnie z wybraną nową formą opodatkowania. 
W związku z rozliczeniem rocznym może powstać nadpłata lub niedopłata, która powinna zostać uregulowana wraz z terminem złożenia deklaracji rocznej tj. do 20 maja. W przypadku nadpłaty płatnik nieposiadający zaległości ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o jej zwrot.