Audyt szaro
16.06.2021

Sądy mogą kontrolować zasadność wszczęcia postępowania podatkowego

W dniu 24 maja 2021r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę (sygn. akt I FPS 1/21) dotyczącą możliwości kontrolowania organów podatkowych, czy te nie wszczęły postępowania karnego skarbowego wyłącznie po to, by nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania podatkowego i tym samym dać sobie więcej czasu na zakończenie postępowania podatkowego. 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że organy podatkowe powinny w uzasadnieniu postanowienia o wszczęciu postępowania karnego skarbowego zawrzeć analizę przesłanek, które pozwoliły na wszczęcie takiego postępowania (chodzi o przesłanki wskazane w art. 70 § 6 pkt 1 w związku z art. 70c Ordynacji podatkowej). Tym samym NSA jednoznacznie potwierdził, że sądy administracyjne są uprawnione do oceny, czy wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie nastąpiło wyłącznie po to, aby zawiesić bieg terminu przedawnienia podatku.

Oznacza to, że sądy administracyjne mogą badać przesłanki wszczęcia postępowania karnego skarbowego, a także to, czy celem nie były czynności pozorne, nastawione jedynie na efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Jeśli sąd administracyjny uzna, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego było bezpodstawne i dokonane wyłącznie w celu zawieszenia terminu przedawnienia, powinno ono zostać uznane za nieskuteczne.