Audyt szaro
26.02.2021

Slim VAT

W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2021r. zniesiony został formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Obecnie podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił warunki transakcji z nabywcą towaru lub usługobiorcą oraz warunki te zostały spełnione, a wystawiona faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Nowe przepisy budzą wątpliwości w kwestii dokumentów, jakie podatnik musi posiadać, aby potwierdzały spełnienie ww. warunków. W związku z tym wielu podatników decyduje się na stosowanie starych zasad ujmowania faktur korygujących, bazujących na uzyskaniu potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Wprowadzony został bowiem przepis przejściowy, zgodnie z którym, w przypadku faktur korygujących „in minus”, podatnicy w okresie do 31 grudnia 2021r. mogą stosować przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji, jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r. Jeśli spółka zdecyduje na stosowanie nowych zasad, to należy zauważyć, że z uzasadnienia do projektu ustawy oraz z projektu objaśnień podatkowych w zakresie pakietu rozwiązań "Slim VAT" wynika, że strony transakcji mogą samodzielnie kreować sposób dokumentowania warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, który będzie najprostszy do realizacji w określonych warunkach biznesowych, w tym na podstawie już posiadanej lub tworzonej w działalności gospodarczej dokumentacji (mogą to być np. zawarte umowy, regulaminy sprzedaży, aneksy do umów, porozumienia lub inne dokumenty stosowane powszechnie w obrocie handlowym, czy korespondencja mailowa). Zatem jeśli do tej pory ustalenia dotyczące sprzedaży towarów i ewentualnych zwrotów, czy rabatów były ustalane umownie, to w myśl nowych przepisów takie umowy należy uznać za uzgodnienie warunki transakcji. Tak samo jest w przypadku jeśli ustalenia dotyczące sprzedaży (oraz ewentualnych zwrotów i rabatów) były ustalane w inny sposób np. mailowo - te dokumenty również można uznać za uzgodnienie warunków transakcji.

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Z dniem 1 stycznia 2021r. uregulowane również zostały zasady rozliczania faktur korygujących „in plus”. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.
Nowe przepisy należy interpretować w taki sposób, że:

  1. jeżeli korekta spowodowana będzie przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji VAT za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna,
  2. w sytuacji, gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży, korekta powinna być dokonana w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą,
  3. późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej stanowi przyczynę zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczanej w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.