Audyt szaro
19.10.2021

Slim VAT 2 - kolejna nowelizacja ustawy o VAT

W dniu 6 września 2021 r. został opublikowany pakiet zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, zwany „SLIM VAT 2”. Jest to druga odsłona zmian w VAT. Pierwszy pakiet, nazwany „SLIM VAT”, wszedł w życie 1 stycznia 2021 r.

Zmiany wprowadzone niniejszą nowelizacją obejmują m.in.:

 • zmianę zasad odliczania podatku naliczonego od WNT, importu usług i dostaw podlegających odwrotnemu obciążeniu - rezygnacja z 3 miesięcznego okresu dopuszczającego wspólne rozliczenie podatku należnego i naliczonego,
 • określenie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport w odniesieniu do transakcji łańcuchowych w przypadku eksportu towarów i WDT; 
 • umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku;
 • wyboru opodatkowania dostawy nieruchomości w akcie notarialnym; 
 • modyfikacja zasad odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty deklaracji;
 • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania;
 • modyfikacje definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”;
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26;
 • uregulowanie zasad korekt „in minus” w WNT, imporcie usług i dostawie, dla których podatnikiem jest nabywca;
 • mechanizmu podzielonej płatności (zmiana w załączniku nr 15 do ustawy o VAT);
 • zmian w zakresie rachunku VAT, w tym możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na składki na ubezpieczenie rolników.
   
Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Zmiany zaczęły obowiązywać 1 października 2021 r., przy czym zmiany w zakresie korekt importu towarów i neutralnego rozliczenia WNT, importu usług i dostaw podlegających odwrotnemu obciążeniu obowiązują od 7 września 2021 r., natomiast możliwość płacenia z rachunku VAT składek KRUS będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r..