Audyt w grupie rewidentów
27.12.2022

Ubezpieczenie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej w 2023r.

Uczestnictwo w spółce komandytowo-akcyjnej nie stanowi podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne. W art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie wymienia się bowiem wspólników spółki komandytowo-akcyjnej jako osób prowadzących działalność gospodarczą. Obecnie nie mają więc obowiązku opłacania składek ZUS.
Polski Ład 2.0. tj. ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nową treścią art. 8 ust. 6 ustawy, od 1 stycznia 2023r., za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważać się będzie także komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. 
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Obowiązek ubezpieczenia komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej będzie powstawał od dnia wpisania spółki komandytowo-akcyjnej do KRS albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce. 
Dla komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych  które zostały wpisane do KRS przed 1.1.2023 r., albo dla tych komplementariuszy którzy nabyli udziały w spółce przed tym dniem, obowiązek ubezpieczenia powstanie od 1.1.2023 r. 

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie może być ona niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, bez możliwości korzystania z preferencyjnych możliwości opłacania tych składek.
Podstawę wymiaru składki zdrowotnej w wysokości 9% stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS.