Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii
19.12.2020

Ulga inwestycyjna

W zmienionej ustawie wprowadzono rozwiązanie jakim jest możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele  inwestycyjne (takie same jak przy estońskim CIT) przy zachowaniu dotychczasowych rozliczeń podatkowych. Aby móc skorzystać z tego rozwiązania należy spełnić takie same warunki, jak przy estońskim CIT.

Kadry i płace szare

Jednak należy spełnić również dodatkowe warunki m.in.: fundusz inwestycyjny musi być tworzony z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy; równowartość środków pieniężnych odpowiadająca wartości odpisu na ten fundusz musi zostać wpłacona, nie później niż w dniu dokonania tego odpisu, na wyodrębniony wyłącznie w tym celu rachunek; środki pieniężne wpłacane na wyodrębniony rachunek nie mogą pochodzić z pożyczki (kredytu), dotacji, subwencji, dopłat i innych form wsparcia finansowego; zgromadzone w roku podatkowym środki tego funduszu muszą zostać wydatkowane na wskazane wcześniej cele inwestycyjne w określonym ustawowo terminie.