Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta
22.01.2021

Uproszczenia czy dalsze komplikacje w VAT?

W ramach tzw. SLIM VAT uchylono ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT. Uchylony przepis stanowił, że w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej, przepis ten nie posiada odpowiedniej podstawy w przepisach dyrektywy 2006/112/WE, stanowiąc nadregulację względem przepisów prawa unijnego. Rozwiązania wynikające z uchylanego przepisu możliwe są do zinterpretowania w oparciu o generalną zasadę dotyczącą opodatkowania dostawy towarów, uregulowaną w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji, uchylenie przepisu ma charakter porządkujący. Jednocześnie zauważono, że do opodatkowania transakcji łańcuchowych odnosi się art. 22 ustawy o VAT, regulujący kwestie ustalania miejsca dostawy towarów. Jest to przepis samodzielny, niewymagający "wsparcia" w postaci uchylanego art. 7 ust. 8 w ustawie o VAT.
 

Rewident pracuje na laptopie przy audycie

W uzasadnieniu stwierdzono również, że występowanie w przepisach krajowych regulacji, która nie zawiera wyraźnej podstawy w przepisach prawa unijnego może w pewnych szczególnych sytuacjach powodować wątpliwości interpretacyjne. Może dochodzić do sytuacji, że na skutek niewłaściwej interpretacji przepisu art. 7 ust. 8, dokonana przez podatnika transakcja traktowana jest jako dostawa towarów, gdy w rzeczywistości dostawa taka nie występuje - z uwagi na brak przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel - ze wszystkimi negatywnymi dla podatnika skutkami uznania takiej transakcji za dostawę towarów. Zwykle błąd taki pociąga za sobą kolejne i powoduje niewłaściwe rozliczanie VAT w całym łańcuchu transakcji.

W efekcie uchylenia tego przepisu, odsprzedaż towaru przez podmiot, który nie nabywa faktycznie prawa dysponowania towarem jak właściciel, grozi poważnymi konsekwencjami, gdyż może być traktowane jak rozliczenie sprzedaży przez podmiot do tego nieuprawniony.