Dokładne kalkulacje
04.07.2024

Ustawa o ochronie sygnalistów podpisana przez Prezydenta

24 czerwca 2024 roku została opublikowana ustawa o ochronie sygnalistów, która wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Pracodawcy mają 3 miesiące na wprowadzenie w firmach nowych procedur oraz systemów wewnętrznego sygnalizowania z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, dla których przewidziano termin 6 miesięczny.
Ochroną zostaną objęte osoby pracujące w sektorze prywatnym lub publicznym, niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. 
 

Komputer - podstawowe narzędzie przy audycie

Pracodawca, na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty, będzie musiał opracować procedurę zgłoszeń wewnętrznych. W przypadku firm działających w sektorach finansowych, transportowych czy związanych z ochroną środowiska, obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników (mi.in. banki, biura rachunkowe). W przypadku jej nie ustanowienia lub ustanowienia jej z istotnym naruszeniem wymogów ustawowych Ustawa przewiduje karę grzywny.
Uniemożliwianie lub utrudnianie dokonania zgłoszenia naruszenia prawa będzie przestępstwem podlegającym grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Jeżeli pracodawca zastosuje wobec sygnalistów działania odwetowe, to będą oni mieli prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, obecnie 7155,48 zł.