Narada nad audytem dwój rewidentów
25.06.2024

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców

7 czerwca Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą wakacje składkowe dla przedsiębiorców (Ustawa z 9 maja 2024 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw).

Nowe przepisy umożliwiają skorzystanie na wniosek płatnika składek prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą ze zwolnienia na jeden miesiąc w roku z opłacania należnych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Zwolnienie będzie dotyczyło również składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. 


 

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Składki w czasie wakacji będą opłacane z budżetu w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a przedsiębiorcy nie będą musieli zawieszać działalności. 

Przedsiębiorca chcący skorzystać ze zwolnienia musi złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek w formie dokumentu elektronicznego, wyłącznie za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. Wniosek należy złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia,

Przepisy zaczną obowiązywać od 1 listopada br.