Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta
07.09.2022

Wpłata drugiej raty odpisu na ZFŚS do 30 września

Pracodawcy, którzy w 2022 r. mieli obowiązek utworzenia ZFŚS, powinni przekazać do 30 września 2022r. na rachunek funduszu pozostałą kwotę odpisu podstawowego i ewentualne zwiększenia. W 2022r. maksymalna podstawa odpisu na ZFŚS wynosi 4434,58 zł.


Podmioty tworzące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazują odpisy na działalność funduszu co do zasady w dwóch ratach i terminach:

  • do 31 maja; co najmniej 75% odpisów podstawowych,
  • do 30 września; pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające (np. na emerytów i rencistów - byłych pracowników, pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym).

Przekazanie środków na ZFŚS po wyznaczonym terminie nie powoduje powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do odprowadzenia odsetek z tego tytułu. 

Analiza wyników audytu przez rewidenta na wydrukowanej kopii

Wysokość wpłaty na fundusz jest ustalana na podstawie przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby osób zatrudnionych u pracodawcy. 


Po zakończeniu roku planowany stan zatrudnienia w danym roku wymaga skorygowania do rzeczywistego stanu przeciętnej liczby zatrudnionych i jednocześnie skorygowania dokonywanych wpłat na fundusz. Pracodawca ma możliwość bieżącej korekty stanu zatrudnienia, np. podczas dokonywania przelewu kolejnych rat.