Audyt w grupie rewidentów
13.05.2022

Wpłata I raty odpisu na ZFŚS do końca maja

Część pracodawców jest zobowiązana do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Muszą oni przekazywać środki na ten fundusz w ustawowych terminach. Pierwsza rata odpisu na ZFŚS, stanowiąca 75% równowartości odpisu podstawowego, powinna zostać przelana na rachunek funduszu w terminie do 31 maja 2022 r. Natomiast drugą ratę odpisu należy przekazać do 30 września 2022 r. Należy wówczas przelać pozostałą część odpisów podstawowych oraz odpisy zwiększające. 

Należy podkreślić, że ustawowe terminy przekazywania środków na ZFŚS nie dotyczy pracodawców, którzy utworzyli fundusz dobrowolnie. Przekazują oni środki na działalność funduszu w dowolnym terminie.
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2022 roku ustala się w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2019 roku. Kwotą bazową do obliczeń odpisów jest więc kwota 4.434,58 zł, zaś odpis podstawowy na ZFŚS w 2022 roku wynosi odpowiednio:

  1. pracownik zatrudniony w normalnych warunkach (37,5%) – 1.662,97 zł;
  2. pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%) – 2.217,29 zł;
  3. pracownik młodociany:
    • pierwszy rok nauki (5%) – 221,73 zł,
    • drugi rok nauki (6%) – 266,07 zł,
    • trzeci rok nauki (7%) – 310,42 zł.