Audyt w grupie rewidentów
05.02.2021

Wyjaśnienia dotyczące nowopowstałych spółek jawnych

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, wyrażonym w odpowiedzi na zapytanie poselskie, datą pierwszego dnia pierwszego roku obrotowego jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, nie jest data rejestracji takiego podmiotu i uzyskania podmiotowości gospodarczej. Początkiem roku obrotowego nowotworzonego podmiotu jest dzień otwarcia przez taki podmiot ksiąg rachunkowych, czyli dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. 

Zdaniem Ministerstwa Finansów jeżeli spółka jawna przed tak rozumianym dniem rozpoczęcia działalności złoży informację na formularzu CIT-15J, zachowa status podmiotu podatkowo transparentnego. Niezłożenie we wskazanych wyżej terminach informacji bądź aktualizacji informacji skutkować będzie tym, iż spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, stanie się podatnikiem podatku CIT i podatnikiem takim będzie pozostawać do dnia jej likwidacji lub wykreślenia z właściwego rejestru.

Narada nad audytem dwój rewidentów

Ze stanowiska MF wynika, by nie wnosić wkładów do spółki jawnej na dzień jej rejestracji w KRS. Dzięki temu nie dojdzie do żadnego zdarzenia majątkowego lub finansowego, które wiązałoby się z obowiązkiem natychmiastowego otwarcia ksiąg rachunkowych. W pierwszej kolejności należy złożyć CIT-15J, a dopiero później wnieść wkłady do spółki jawnej.

Wydaje się, że powyższe stanowisko Ministerstwa Finansów nie rozwiązuje jednak problemu spółek komandytowych, których wspólnicy zamierzają przekształcić spółki w spółki jawne w przypadku, gdy dzień przekształcenia przypadnie po 31 stycznia 2021 r.