Analiza i dobra kawa
10.06.2024

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – korzystny dla emerytów

4 czerwca 2024 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie dotyczące obliczania należnego świadczenia emerytalnego poprzez pomniejszenie emerytury z wieku powszechnego o kwotę pobranych wcześniej emerytur. Dotyczy to kobiet z roczników 1949-59 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1949-54, którzy przeszli na wcześniejszej emeryturę, a prawo do docelowej nabyli po 2012 roku.

TK uznał, że przepis, zgodnie z którym emerytury powszechne są pomniejszane o pobrane uprzednio emerytury wcześniejsze, jest niezgodny z ustawą zasadniczą i narusza zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. 

Ubezpieczeni, którzy przeszli na wcześniejsze emerytury, nie mieli – w momencie podejmowania tej decyzji na podstawie obowiązującego wówczas stanu prawnego – świadomości co do skutków prawnych, jakie może ona wywoływać w stosunku do ich przyszłych uprawnień z tytułu emerytury powszechnej.
 

Komputer - podstawowe narzędzie przy audycie

W celu zagwarantowania jednolitych zasad zwrotu świadczeń należnych uprawnionym ustawodawca powinien wprowadzić odpowiednie regulacje w tym zakresie. Do czasu wprowadzenia ujednoliconych przepisów pozwalających na dochodzenie praw, osoby uzyskujące uprawnienia w następstwie niniejszego wyroku mogą, w ocenie Trybunału, występować z wnioskami o wznowienie postępowania na zasadach ogólnych.

Jeżeli ustawodawca uchwali stosowną ustawę, to złożenie wniosku do ZUS w celu przeliczenia emerytury nie będzie konieczne.