Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta
16.05.2024

Wzrost limitu dla prowadzenia ksiąg rachunkowych i badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2025 roku ma wzrosnąć o 25% limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie będą prowadzić księgi rachunkowe jeżeli ich przychody netto osiągną co najmniej równowartość 2,5 mln euro, a nie jak obecnie 2 mln euro. Nowe limity będą miały zastosowanie do roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2024 roku.

Narada nad audytem dwój rewidentów

Projekt nowelizacji przewiduje również podwyższenie limitów badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Obowiązek badania sprawozdania tzw. pozostałych jednostek wystąpi, gdy w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, będą spełnione co najmniej dwa z następujących warunków:
•    suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła co najmniej 3 125 000 euro (obecnie 2 500 000 euro),
•    przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły co najmniej 6 250 000 euro (obecnie 5 mln euro),
•    średnioroczne zatrudnienie w tych jednostkach w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób (bez zmian).