Rewidenci przygotowują audyt
30.08.2021

Zaniechanie poboru PIT i CIT od dochodu z tytułu umorzenia subwencji z PFR

W dniu 19 lipca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1316 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju.

W rozporządzeniu przewidziano zaniechanie poboru PIT i CIT od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez PFR w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010). Adresatami tego rozwiązania są przedsiębiorcy, beneficjenci wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy. Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów dnia 16 lipca 2021 r., zaniechanie poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji nie wpływa na kwalifikację kosztów sfinansowanych subwencją. Wydatki pokryte środkami z subwencji mogą podlegać zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Oznacza to, że wydatki pokryte z takich środków stanowią koszty podatkowe, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji.