Audyt szaro
07.12.2023

Zmiana przepisów BHP przy komputerze

17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367).
Zgodnie z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe (stanowiącymi załącznik do rozporządzenia), w przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

W przypadku stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed 17 listopada br., pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do zmian. Natomiast po 17 listopada każda firma, tworząc nowe stanowiska pracy, powinna mieć przygotowane uregulowania w zakresie BHP i od razu posiadać dostosowane do nowych przepisów stanowiska pracy.
Drugą zmianą jest obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi nie tylko okularów, ale również szkieł kontaktowych, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.