Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 maja 2021 r., sygn. akt K 15/16, stwierdził, że art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest zgodny z ustawą zasadniczą, w części obejmującej zwrot „lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy”.