Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2021r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.442.2020.1.SP potwierdził, że zyski wypracowane przed dniem, kiedy spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT, są opodatkowane na starych zasadach, nawet jeżeli zostaną wypłacone wspólnikom później. Zyski te nie będą więc ponownie opodatkowane podatkiem dochodowym. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2021r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.24.2020.7.IM uznał, że wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników oraz na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

26.02.2021 /

Slim VAT

26.02.2021 /

Slim VAT

W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2021 zniesiony został formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, wyrażonym w odpowiedzi na zapytanie poselskie, datą pierwszego dnia pierwszego roku obrotowego jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, nie jest data rejestracji takiego podmiotu i uzyskania podmiotowości gospodarczej. Początkiem roku obrotowego nowotworzonego podmiotu jest dzień otwarcia przez taki podmiot ksiąg rachunkowych, czyli dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.