26.02.2021 /

Slim VAT

26.02.2021 /

Slim VAT

W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2021 zniesiony został formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, wyrażonym w odpowiedzi na zapytanie poselskie, datą pierwszego dnia pierwszego roku obrotowego jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, nie jest data rejestracji takiego podmiotu i uzyskania podmiotowości gospodarczej. Początkiem roku obrotowego nowotworzonego podmiotu jest dzień otwarcia przez taki podmiot ksiąg rachunkowych, czyli dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. 

W ramach tzw. SLIM VAT uchylono ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT. Uchylony przepis stanowił, że w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.