Przekształcenia

Wyceny przedsiębiorstw

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu wycen przedsiębiorstw. Do naszych klientów należeli między innymi Nafta Polska S.A., PEC Gorzów oraz Polska Grupa Energetyczna S.A.

Wykonujemy wyceny do celów:

 • inwestorskich - nabycie lub sprzedaż przedsiębiorstwa, jego udziałów lub akcji,
 • przekształceń własnościowych - fuzje, podziały spółek,
 • przekształceń form prawnych – np. z spółki jawnej w z o.o., lub z o.o. w akcyjną,
 • podwyższenia kapitału własnego, wnoszenia aportów,
 • procesów prywatyzacyjnych,
 • upadłościowych – sprzedaż przedsiębiorstwa lub udziałów przez syndyka,
 • wewnętrznych – ocena wdrażanych strategii i rozwiązań oraz ich wpływ na wartość firmy.

W zależności od celu wyceny ustalane są indywidualnie zastosowane metody sporządzania wyceny.
 

Audyt badanie

Due dilligence

Na zlecenie potencjalnego inwestora wykonujemy pełną analizę standingu finansowego i prawnego wybranego przedsiębiorstwa. Przeprowadzana kontrola obejmuje swoim zakresem zarówno aspekty ekonomiczne, podatkowe jak i prawne dotyczące działalności będącego przedmiotem zlecenia podmiotu. W ramach zlecenia przeprowadzamy szczegółową analizę sprawozdań finansowych, ryzyk finansowych i podatkowych, oceny wpływu zawartych umów oraz ewentualnych nieprawidłowości.

Do Państwa dyspozycji mamy doświadczony zespół posiadający wiedzę z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego. Projektami tego typu, kierują osoby posiadające tytuł biegłego rewidenta, a w skład zespołu wchodzą między innymi radca prawny lub adwokat.

Factory Machines

Biznes plany

Planowanie jest podstawowym procesem umożliwiającym podejmowanie racjonalnych decyzji w przedsiębiorstwie oraz ocenę realizacji założonych celów.  Naszym celem jest wspomożenie Państwa w sporządzeniu prawidłowych i rzetelnych planów w zakresie biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy takowe plany będą potrzebne do prezentacji zewnętrznej. Posiadamy wieloletnią praktykę w sporządzaniu takich planów, w szczególności dla celów:

 • finansowania zewnętrznego - kredyty bankowe, pożyczki z funduszy inwestycyjnych,
 • uzyskania dotacji Unijnych (sporządzamy również całościowe wnioski o dotacje),
 • oceny efektywności podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • studium wykonalności projektów.

Poza sporządzaniem całościowym biznes planów oferujemy swoje usługi w zakresie doradztwa przy sporządzaniu planów wewnętrznych np. budżetów połączonych z przepływami środków pieniężnych oraz przeprowadzania analiz wskaźnikowych.

Przekształcenia i restrukturyzacje

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie przekształceń i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Na Państwa zlecenie przeprowadzamy cały proces począwszy od przygotowania koncepcji przekształcenia lub restrukturyzacji, wyboru najkorzystniejszej pod względem finansowym i podatkowym metody, aż do zakończenia procesu włącznie z rejestracją zmian w KRS oraz doradztwem w zakresie księgowego ujęcia i podatkowego rozliczenia procesu.

Wspomagamy również częściowo procesy przekształceniowe poprzez:

 • weryfikację planów i harmonogramów przekształcenia,
 • sporządzenie i weryfikację wyceny przedsiębiorstw dla celów przekształceniowych,
 • sporządzając analizy prawno-podatkowe skutków przekształcenia,
 • doradztwo w zakresie całego procesu oraz ryzyk z nim związanych.

Dokumentacja

Posiadając bogate doświadczenie oraz wieloletnią praktykę oferujemy Państwu pomoc w sporządzaniu wszelkiego rodzaju dokumentacji księgowo-finansowej.
 
Możemy dla Państwa sporządzić:

 • politykę rachunkowości (zakładowy plan kont) – dokumentacja wymagana przez ustawę o rachunkowości zawierająca opis stosowanych w firmie zasad wyceny aktywów i pasywów oraz sposobu ustalania wyniku finansowego. W naszej ofercie sporządzamy zarówno wersje skrócone dla mniejszych przedsiębiorstw oraz pełne opracowania zawierające typowe w jednostce księgowania na poszczególnych kontach. 
 • dokumentację cen transferowych – dokumentacja zawarta w ustawach podatkowych (od osób prawnych i fizycznych) dotycząca transakcji z podmiotami powiązanymi – dotyczy to zarówno powiązań personalnych jak i kapitałowych. Podatnik dokonujący takich transakcji zobowiązany jest do okazania takiej dokumentacji przed organami skarbowymi podczas kontroli. O konieczności posiadania takiej dokumentacji obligatoryjnie należy informować Urząd Skarbowy w zeznaniu rocznym. Brak takiej dokumentacji, w przypadku zakwestionowania cen, skutkuje podwyższoną  do 50% stawką podatkową. 
 • schemat obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie – dokument nie wymagany przepisami stanowiący element ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie. Sporządzenie takiej dokumentacji umożliwia przypisanie konkretnych obowiązków do poszczególnych osób/komórek w przedsiębiorstwie, usprawnia działanie w wypadku nieobecności pracowników, nadaje procedurom formę pisemną co umożliwia wyciąganie konsekwencji wobec osób ich nie stosujących oraz usprawnia obieg informacji w firmie. 
 • regulamin ZFŚS -  zgodnie z ustawą przedsiębiorcy tworzący Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą posiadać regulamin opisujący sposób tworzenia i wykorzystywania funduszu. 
 • regulamin pracy – przedsiębiorcy zatrudniający 50 pracowników i więcej, zgodnie z ustawą Kodeks Pracy są zobligowani do posiadania regulaminu pracy zawierającego prawa i obowiązki pracowników związane z porządkiem i organizacją pracy.
 • regulamin wynagradzania - przedsiębiorcy zatrudniający 50 pracowników i więcej, zgodnie z ustawą Kodeks Pracy są zobligowani do posiadania regulaminu wynagradzania określającego warunki wynagradzania pracowników za ich pracę oraz przyznawania im świadczeń związanych z pracą.
 • opis procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – w myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy firmy przyjmujące w gotówce płatności powyżej 15.000€, podmioty prowadzące księgi rachunkowe, biegli rewidenci, notariusze, prawnicy, banki, ubezpieczyciele, kantory i wiele innych instytucji finansowych jest zobligowana posiadać pisemne procedury zapewniające bezpieczeństwo finansowe i przeciwdziałające niekontrolowanym przepływom gotówkowym.
Architecture

Formularz kontaktowy

Long text

Chcesz rozpocząć współpracę z CDP? Napisz jaką usługą jesteś zainteresowany, a my odezwiemy się do Ciebie.