Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD2.8202.4.2020 z dnia 13 października 2021 r., w której wyjaśnił wątpliwości w zakresie wydatków na cele mieszkaniowe w przypadku korzystania ze zwolnienia z podatku przez podatników, którzy w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości ponownie ją sprzedadzą, a pozyskane w ten sposób środki wydadzą w okresie 3 lat na własne cele mieszkaniowe.

W dniu 29 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę o sygn. akt III FPS 1/21, zgodnie z którą obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego, może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany jako budynek w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia kryteria bycia budynkiem wymienione w tej ustawie, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa. 

W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową).

W terminie do 15 października 2021 r. należy zgłosić zmianę właściwości urzędu skarbowego, jeżeli zmiana ma nastąpić od 1 stycznia 2022 r. Dotyczy to podatników, którzy od przyszłego roku powinni być obsługiwaniu przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe albo stracą status podatników podlegających pod takie urzędy.

Opublikowano interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 2 września  2021 r., nr DD2.8202.1.2021, w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wydatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na wpłaty realizowane z umowy deweloperskiej. Została ona wydana w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w sprawie stosowania ww. zwolnienia, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku.