Segregatory w księgowości
21.05.2024

Do 31 maja 2024 r. informacja do ZUS o przychodach pracowników pobierających jednocześnie zasiłki i świadczenia przedemerytalne

W zaświadczeniu przygotowanym na potrzeby ZUS płatnik składek wykazuje wysokość otrzymanych przez osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne przychodów, które stanowią podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz wypłaconych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Zaświadczenie za okres rozliczeniowy, ustalony od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r., należy przekazać do 31 maja 2024 r.

Analiza i dobra kawa

Jeżeli osoba pobierająca dane świadczenie pozostaje w zatrudnieniu, to taki obowiązek spoczywa na płatniku składek (np. na pracodawcy, zleceniodawcy). Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą to zrobić osobiście. Zaświadczenie powinno zawierać przychody faktycznie wypłacone i w realnie otrzymanej wysokości. Nie należy wykazywać przychodów, które zostały przyznane, ale ubezpieczony (świadczeniobiorca) ich nie otrzymał, albo przyznano mu świadczenie, które zostało wypłacone w części – wówczas trzeba wykazać tylko tę część otrzymaną. 
Na podstawie zaświadczenia ZUS rozliczy świadczeniobiorcę w zakresie pobranych przez niego zasiłków i świadczeń przedemerytalnych i ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone.