Dokładne kalkulacje
13.06.2022

Konkurs ZUS 2022.01

Od 6 czerwca do 31 lipca 2022 r. płatnicy składek mogą składać do ZUS wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. 

Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Dofinansowaniu podlegają działania, które obejmują m.in. bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym, oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym, ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną, urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza, sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy, sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, sprzęt i  urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne, środki ochrony indywidualnej. 
 

Plan to podstawa

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który nie zalega z opłacaniem składek ZUS i podatków, nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem, nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania oraz nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2023 roku wynosi 90.000.000,00 zł. Przy czym minimalna kwota dofinansowania z ZUS na poprawę BHP wynosi 10 000 zł.

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2022.01