Rewidenci przygotowują audyt
17.03.2022

Pomoc obywatelom Ukrainy - preferencje podatkowe

W dniu 12 marca 2022 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przekażą darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, mogą je ująć w kosztach uzyskania przychodów. Warunkiem jest przekazanie darowizn na rzecz organizacji wskazanych w ustawie (organizacje pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,  podmioty wykonujące w Polsce lub na Ukrainie działalność leczniczą lub działalność w zakresie ratownictwa medycznego) o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Do kosztów podatkowych przedsiębiorcy mogą zaliczyć również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń, których celem jest przeciwdziałanie skutkom stanu wojennego na Ukrainie i które są świadczone na rzecz wskazanych wyżej podmiotów, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.
 

Analiza wydrukowana podsumowania przez biegłego rewidenta

Wskazane wyżej podmioty, które otrzymają darowizny i nieodpłatne świadczenia, nie muszą ujmować ich wartości w przychodach podatkowych.

Dodatkowo ustawa wprowadza zwolnienie od podatku dochodowego dla obywateli Ukrainy, którzy w okresie 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. przybędą do Polski na skutek toczących się działań wojennych na Ukrainie i otrzymają pomoc humanitarną.

Podatnicy, którzy zapewnią obywatelom Ukrainy zakwaterowanie oraz wyżywienie i w związku z tym otrzymają świadczenie pieniężne, również nie zapłacą podatku dochodowego z tego tytułu. Ustawa wprowadza zwolnienie podatkowe dla tego rodzaju świadczeń. Ze zwolnienia skorzystają zarówno osoby fizyczne, jak podmioty opodatkowane CIT.

Prezentowane rozwiązania weszły w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 roku.