Audyt przeprowadzany przez dwóch pracowników
20.12.2021

Tylko do końca 2021 r. można stosować "stare" zasady korekt in minus

Nowelizacją ustawy o VAT, tzw. Slim VAT, od 1 stycznia 2021r. wprowadzono zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących, m.in. zniesiony został formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Jednak zgodnie z przepisem przejściowym, w przypadku faktur korygujących in minus, podatnicy w okresie do 31 grudnia 2021r. mogą stosować przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji, jeżeli wybór stosowania tych przepisów został uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w trakcie roku. Zatem od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już możliwości stosowania starych zasad korekt in minus.

Rewident pracuje na laptopie przy audycie

Oznacza to, że od 2022 r. wszystkie korekty in minus należy ujmować zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, z którego wynika, że obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego należy dokonać w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił warunki transakcji z nabywcą towaru lub usługobiorcą oraz warunki te zostały spełnione, a wystawiona faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada odpowiedniej dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.